Obchodné podmienky

Účelom obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností kupujúceho (odberateľ, zákazník) a predávajúceho (dodávateľ). Tieto podmienky platia pre internetový obchod Preutulky.sk.

Veríme v čestnosť a spravodilovsť, preto budeme radi, ak nás budete pri akomkoľvek probléme kontaktovať cez e-mail na eshop@preutulky.sk, prípadne telefonicky na +421 949 794 137 v čase od 13:00 - 16:00 každý deň. Určite vyriešime problém k spojnosti zákazníka :-)

PREVÁDZKOVATEĽOM INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.PREUTULKY.SK A ZÁROVEŇ PREDÁVAJÚCIM JE:

ZZPZ, s.r.o.
Hajská 9
949 01 Nitra
Zapísaný v okr. súd NR, odd. SRO, vl. č. 40669/N

IČO: 50286188
DIČ: 2120259878
IČ DPH: SK2120259878
sme platcami DPH

Bankové spojenie:
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA
SK50 0200 0000 0038 1862 6759
Kód banky: 0200
BIC kód: SUBASKBX

FIO BANKA
SK91 8330 0000 0024 0125 0333
Kód banky: 8330
BIC kód: FIOZSKBAXXX

Tel: 037 202 6487, medzinárodný formát 00421 37 202 6487

Kontaktovať nás môžete každý deň v čase od 13:00 do 16:00.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   

Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024 

www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) so spotrebiteľom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Predávajúcim sa rozumie: ZZPZ s.r.o.; sídlo spoločnosti: Hajská 9, 949 01 Nitra; IČO: 50286188; DIČ: 2120259878; Zapísaný v okr. súd NR, odd. SRO, vl. č. 40669/N

2.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej údaje sú uvedené v objednávke.

2.3 Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané predávajúcim na predaj podľa ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.preutulky.sk.

2.4 Objednávkou sa rozumie formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho www.preutulky.sk vygenerovaný elektronickým systémom.

2.5 E-mailom predávajúceho sa rozumie: eshop@preutulky.sk, telefonický kontakt: +421949794137.

2.6 E-mailom kupujúceho sa rozumie e-mailová adresa uvedená v objednávke kupujúceho.

2.7 Poštovou adresou predávajúceho sa rozumie adresa: ZZPZ s.r.o, Hajská 9, 949 01 Nitra.

2.8 Zákonom sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie „Zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa §2 ods. 1 zákona, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.

3.2 Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti). Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito VOP.

3.3 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru, a to zaslaním potvrdenia kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu uvedenú v objednávke do 10 dní od doručenia objednávky (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“). Obsahom záväznej akceptácie objednávky bude uvedenie špecifikácie tovaru, ceny tovaru a termínu dodania. V prípade zistenia vyššej ceny objednaného tovaru ako bola cena uvedená v ponuke tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Automatická odpoveď o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za potvrdenie objednávky. Akékoľvek dodatočné zmeny týkajúce sa objednávky sú kupujúci a predávajúci povinní oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou e-mailom alebo doporučenou zásielkou odoslanou poštou.

3.4 Ak potvrdenie objednávky nebude kupujúcemu doručené do 10 dní a ak kupujúci má záujem o tovar predávajúceho, kupujúci si skontroluje, či v objednávke uviedol správny e-mail alebo môže kontaktovať predávajúceho na e-maile predávajúceho alebo telefonicky.

3.5 Ak si kupujúci objedná ďalší tovar po uzatvorení kúpnej zmluvy, považuje sa to za novú objednávku.

3.6 Ak v objednávke kupujúci uviedol podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane predávajúceho vzniesť protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schválil a tieto VOP ostávajú aj v takom prípade záväzné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.7 Ak v objednávke kupujúci neuvedie všetky požadované údaje a predávajúci vyzve kupujúceho k ich doplneniu, je kupujúci povinný požadované údaje doplniť. V inom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Predávajúci je povinný: a) na základe objednávky kupujúceho a v súlade s potvrdením objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne, bežnej kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, c) dodržiavať pri predaji tovaru podmienky skladovania určené výrobcom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, d) zabezpečiť predaj tovaru spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné použitie, e) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. návod na použitie).

4.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny dodávateľa nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky a odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť ju kupujúcemu na účet oznámený kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky platené alebo poštovou poukážkou, v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

4.4 Kupujúci je povinný: a) tovar dodaný na základe uzatvorenej zmluvy predávajúceho prevziať, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote splatnosti, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno a dobrú povesť predávajúceho, d) v dodacom liste svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby potvrdiť prevzatie tovaru, ak súčasťou dodávky je aj dodací list.

4.5 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.6 V prípade, že predávajúci nevie z dôvodu vypredania zásob tovaru zabezpečiť jeho dodanie, má právo dodať alternatívny produkt rovnakej alebo vyššej kvality za rovnakú, alebo vyššiu cenu bez doplatku od kupujúceho. Kupujúci zároveň súhlasí, že nemusí byť s takýmto krokom oboznámený vopred.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacie podmienky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované vždy po nazbieraní určitého množstva objednávok, alebo minimálne raz mesačne. S útulkami sme v neustálom kontakte, ak budú tovar potrebovať urýchlene, tak im ho urýchlene aj dodáme*. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas: a) celozávodnej dovolenky výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru, b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom, c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu.

Objednávky našim dodávateľom posielame vždy 4. dňa v mesiaci a 19. dňa v mesiaci. Objednávky zaplatené do 4. dňa v mesiaci do 11:00 budú objednávané 4. dňa v mesiaci. Objednávky zaplatené do 19. dňa v mesiaci do 11:00 budú objednávané 19. dňa v mesiaci. Pokiaľ útulok nenazbiera dostatočný počet objednávok, alebo bude veľmi nerentabilné samotnú objednávku doručovať, posunie sa jej termín doručovania na najbližší objednávací deň (buď 19. deň v mesiaci alebo 4. deň v mesiaci). Tento posun bude realizovaný iba 1x. Z toho vyplýva, že tovar bude doručený najneskôr do 30 dní od zaplatenia. 

 

*útulky dávajú výzvy na objednávky v predstihu, v prípade ak dajú výzvu náhle, tovar im doručujeme do 7-14 dní od zaplatenia objednávky, všetko závisí aj od toho, či je útulok na Západnom alebo Východnom Slovensku, alebo podľa toho, ktorý dodávateľ im doručuje tovar.

5.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho a jeho výberu útulku, do ktorého chce tovar doručiť.

5.3 Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom prevzatia všetkých častí tovaru kupujúcim alebo inou osobou nachádzajúcou sa v mieste odberu poverenou prevziať tovar alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

5.4 Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť do doby zaplatenia kúpnej ceny.

5.5 Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu miesta odberu zaisťuje vždy predávajúci. Daňový doklad sa posiela kupujúcemu na email uvedený v objednánvke. K tovaru je dodaný návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

5.6 Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu doručenia, hodnoty objednávky a hmotnosti tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke. Aktuálne neaplikujeme žiadne sadzby za doručenie tovaru.

5.7 Kupujúci, alebo tretia osoba ktorá môže tovar prevziať, je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal a vykonať prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu alebo dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu si kupujúci môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, a predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, vždy podľa povahy vady a v súlade s týmito VOP. Pri porušení tejto povinnosti si môže kupujúci uplatniť nároky z neskôr zistených vád len v prípade, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.8 Doručenie tovaru je v rámci Slovenskej republiky bezplatné.

5.9 Kupujúci súhlasí s tým, že útulok dostane pri preberaní tovaru kópiu objednávok, ktoré boli jemu určené. Tak tovar zakúpený pre konkrétny útulok bude evidovať aj samotný útulok. 

6. KÚPNA CENA

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny výšky daní alebo zavedenia novej dane, dovoznej prirážky alebo cla.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v lehote do 14 dní po potvrdení objednávky alebo na dobierku v hotovosti pri dodaní tovaru.

6.4 Pri platení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom sa za deň zaplatenia považuje deň pripísania kúpnej ceny v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

6.5 Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani pri prevzatí tovaru (ak sa tak dohodol s predávajúcim), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.6 Ceny uvedené e-shope www.preutulky.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7. NADOBUDNUTNIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia od predávajúceho.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi:

a) Bankový prevod – po odoslaní objednávky a potvrdení prijatia objednávky zákazník obdrží elektronickou formou zálohovú faktúru s údajmi potrebnými pre platbu. 

b) Platba kartou online - zákazník môže uskutočniť platbu cez online platobnú bránu spoločnosti GoPay. Tento spôsob platby je bezplatný a okamžitý. Na zaplatenie treba zadať v platobnej bráne nasledovné údaje: číslo karty, dátum expirácie karty a overovací kód

c) Cez platobnú bránu PayPal - zákazník môže uskutočniť platbu cez online platobnú bránu spoločnosti PayPal, buď prihlásením do svojho účtu, alebo ako neregistrovaný užívateľ pomocou vyplnenia údajov o platobnej karte. Takýto prevod je okamžitý. 

V prípade, že predávajúci nevie z dôvodu vypredania zásob tovaru zabezpečiť jeho dodanie, má právo dodať alternatívny produkt rovnakej alebo vyššej kvality za rovnakú, alebo vyššiu cenu bez doplatku od kupujúceho.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Právo odskúšať tovar však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a kupujúci sa s nimi riadne oboznámil.

9.3 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v podobe e-mailu na: eshop@preutulky.sk, kde uvedie číslo objednávky, o aký tovar ide a svoje číslo účtu, na ktoré mu budú prevedené peňažné prostriedky. Pre uľahčenie spôsobu odstúpenia od zmluvy môžte použiť reklamačný formulár.

9.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar, ktorý chcete vrátiť zašlite na adresu: ZZPZ s.r.o., Hajská 9, 949 01 Nitra.

9.5 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, s uvedením čísla účtu, na ktorý je možné peniaze vrátiť.

9.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.1 týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

9.7 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9.8 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.3 alebo 9.4 týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.5 týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

9.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovej predajni. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu. IČO a DIČ sa bude nachádzať na faktúre pre potreby účtovníctva. 

10.2 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje a dáva súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne.

10.3 Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Pri tejto voľbe spotrebiteľa bude predávajúci spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na tieto účely.

10.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 15 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

10.5 Osobné dáta kupujúceho, ktoré uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu internetového obchodu preutulky.sk a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru. Výnimku taktiež predstavujú konkrétne útulky, ktorým je tovar doručovaný - tie dostanú presnú kópiu objednávky aj s údajmi objednávateľa aby mohli evidovať svojich darcov. 

10.6 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v režime on-line na stránke internetového obchodu preutulky.sk po prihlásení.

10.7 Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. ĎALŠIE USTANOVENIA

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PREAMBULA

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

PREVENCIA

1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.

3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom.

7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu poštou alebo emailom na: eshop@preutulky.sk, pre uľahčenie procesu reklamácie môžte použiť Reklamačný formulár. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.

2. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Reklamovaný tovar zákazník doručí na adresu: ZZPZ s.r.o., Hajská 9, 949 01 Nitra.

3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

LEHOTY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru si hradí kupujúci a nie predávajúci.

1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

3. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

 

Zákony a predpisy:
– zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
– zákon číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

4. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: a) ak spotrebiteľ nevie dokázať, že uskutočnil platbu za tovar, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom, e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo treťou osobou, f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i) poškodením tovaru náhodnou skazou, náhodným zničením alebo náhodným zhoršením, j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

5. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, ak je zrejmé, že tovar nie je hygienicky nezávadný a jeho uskladnenie v reklamačnom oddelení prevádzky predávajúceho by mohlo predstavovať riziko v dôsledku jeho mikrobiálneho a iného znečistenia (napr. výskyt hmyzu alebo iných živočíchov, zablatený tovar).

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@preutulky.sk.

2.  Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20€; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 2.4.2017 14:31. Všetky spory vzniknuté z objednávok, ktoré boli vykonané pred týmto časom a dátumom, sa budú riešiť podľa tých obchodných podmienok, ktoré dávajú väčšie práva spotrebiteľovi.

Obchodné podmienky aktualizované 25.7.2017 10:33 - bod č. 8/c bol odstránený (pravidlená objednávka) a nahradený bodom č. 8/d 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.