Obchodné podmienky

Účelom obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností kupujúceho (odberateľ, zákazník) a predávajúceho (dodávateľ). Tieto podmienky platia pre internetový obchod Preutulky.sk.

Veríme v čestnosť a spravodilovsť, preto budeme radi, ak nás budete pri akomkoľvek probléme kontaktovať cez e-mail na eshop@preutulky.sk, prípadne telefonicky na 037 202 6487, medzinárodný formát 00421 37 202 6487 v čase od 13:00 - 15:00 každý pracovný deň. Určite vyriešime problém k spojnosti zákazníka :-)


Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

ZZPZ, s.r.o.
Tehelná 3617
953 01 Zlaté Moravce
Zapísaný v okr. súd NR, odd. SRO, vl. č. 40669/N

IČO: 50286188
DIČ: 2120259878
IČ DPH: SK2120259878
sme platcami DPH

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: FIO BANKA
SK40 8330 0000 0020 0222 0508
Kód banky: 8330
BIC kód: FIOZSKBAXXX

Tel: +421 948 733 896, Pondelok až Piatok (08:15-15:45)

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na www.preutulky.sk (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5. Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) so spotrebiteľom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

7. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   

Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024 

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. Balenie a dodanie tovaru zákazníkom neúčtujeme, je zdarma.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú .Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho:

FIO BANKA
SK91 8330 0000 0024 0125 0333
BIC: FIOZSKBAXXX

Platba kartou
Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ShoptetPay zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečenéštandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite. 

- bezhotovostne cez platobnú bránu PayPal

2. Balné a poštovné zákazníkom neúčtujeme, je zdarma.

3. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšej dobe. S útulkami sme v neustálom kontakte, ak budú tovar potrebovať urýchlene, tak im ho urýchlene aj dodáme*. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas: a) celozávodnej dovolenky výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru, b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom, c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu.

7. Objednávky spracovávame každý Utorok. V prípade výzvy uverejnenej na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram nečakáme na Utorok, ale objednávky sú spracované do niekoľkých dní (podľa potreby).

*útulky dávajú výzvy na objednávky v predstihu, v prípade ak potrebujú krmivo okamžite, tak im ho aj okamžite doručujeme. Zvyčajná doba doručenia objednávky je 1-7 dní.

8. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho a jeho výberu útulku, do ktorého chce tovar doručiť.

9. Výber útulku, do ktorého dodáme tovar sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru útulkom, alebo okamihom, kedy mal útulok povinnosť tovar prevziať.

12. Pri objednávke na internetovom obchode má kupujúci pred odoslaním objednávky možnosť sa rozhodnúť, či poskytne aj finančnú pomoc útulku, ktorý v daný mesiac potrebuje finančnú pomoc. Útulok, ktorý bude potrebovať finančnú pomoc, bude zbrazený v košíku a zákazník tak bude jasne informovaný o tom, komu finančné prostriedky posiela. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne, predávajúci sa zaväzuje spoločne s vybavením objednávky zabezpečiť poskytnutie finančného príspevku v plnej výške vybranému útulku. Kupujúci a predávajúci sú si vedomí, že zabezpečenie poskytnutia príspevku zo strany predávajúceho je samostatnou a bezodplatnou službou  v súlade s ustanovením § 51 v spojení s ustanovení § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pričom nejde o plnenie predávajúceho realizované v rámci predmetu jeho obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci berie na vedomie, že finančný príspevok pre útulok je samostatnou položkou objednávky a v prípade už realizovanej platby nie je možné požadovať vrátenie peňazí za poskytnutý finančný príspevok. Predávajúci zvyčajne zabezpečuje poskytnutie finančného príspevku zahrnutého v objednávke vybranému útulku raz mesačne, najneskôr do 30 dní po ukončení mesiaca, v ktorom zákazníci poskytli finančné prostriedky, pričom stav poskytnutých finančných príspevkov bude zverejnený na Facebook stránke Preutulky.sk (www.fb.com/preutulky). 

13. Poukážka je osobitnou elektronickou položkou (tovarom), ktorá slúži na nákup iných položiek tovaru na internetovom obchode predávajúceho zo strany samotného útulku, ktorý bol vybraný kupujúcim ako miesto dodania. Hodnota poukážky je uvedená na poukážke ako suma vrátane DPH. Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. Ak je suma objednávky nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty poukážky bez náhrady prepadáva. Hodnota poukážky sa vzťahuje len na nákup tovaru, nevzťahuje sa na cenu poštovného a iné poplatky. Na nákup poukážky sa vzťahujú primerane ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok.

14. Predplatné je možnosť systémovo automaticky vytvárať objednávku v mene zákazníka každý mesiac, najneskôr však 28. deň v mesiaci. V prípade zmeny ceny produktu od poslednej objednávky smerom nadol, alebo nahor, sa automaticky aplikuje nová cena pri nasledujúcej objednávke a táto bude strhnutá z bankového účtu zákazníkovi. V prípade, ak si neželáte pokračovať v predplatnom, je možné si ho zrušiť v zákazníckom účte po prihlásení. Zaškrtnutím pola "predplatné" pri vytváraní objednávky  vyjadrujete súhlas so strhávaním finančných prostriedkov z vášho účtu podľa podmienok uvedených v tomto odstavci. V prípade, ak by došlo ku technickej chybe a cena produktu by bola napr. chybne nastavená na neprimerane vysokú, nie bežnú hodnotu, máte právo na vrátenie prostriedkov z takejto platby. V prípade ak by bola cena produktu chybne nastavená na neprimerane nízku hodnotu, vyhradzujeme si právo takúto objednávku stornovať a finančné prostriedky vrátiť. Odpovede na najčastejšie otázky k predplatnému sú v sekcii "predplatné" na adrese www.preutulky.sk/predplatne.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru útulkom, alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10. Predávajúci a kupujúci sa môžu dodatočne dohodnúť, že tovar nemusí byť fyzicky vrátený predávajúcemu (zostane v útulku) a aj napriek tomu môže predávajúci vrátiť finančné prostriedky kupujúcemu v plnej výške, ako keby tovar vrátil.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

12. V prípade, že predávajúci nevie z dôvodu vypredania zásob tovaru zabezpečiť jeho dodanie, má právo dodať alternatívny produkt rovnakej alebo vyššej kvality za rovnakú, alebo vyššiu cenu bez doplatku od kupujúceho. Kupujúci zároveň súhlasí, že nemusí byť s takýmto krokom oboznámený vopred.

VII. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

- ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

- bezplatné odstránenie vady tovaru,

- výmenu tovaru za nový tovar,

- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

- ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

- ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Doručovanie korešpondencie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2018

Aktualizované 3.8.2021 - časť o dodaní tovaru - skrátená doba spracovávania objednávok zo 14 dní na 7 dní (t.j. objednávky spracovávame každý Utorok)